Beleidsplan en Begroting 2014

 

1. DOELSTELLING

 

De primaire doelstelling van de stichting is het ondersteunen en aanmoedigen van de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus in Afrika. Wij beogen dit te doen in samenwerking met Bijbelgetrouwe kerken en plaatselijke christelijke werkers en christelijke organisaties in Afrika zelf of daarbuiten. Een tweede doelstelling is het bevorderen van de verdieping van het Evangelie in Afrika door middel van discipelschapstraining, theologisch onderwijs en het ontwikkelen van theologisch en christelijk onderwijsmateriaal. De stichting wil ten slotte ook zending en noodhulp wereldwijd bevorderen.

 

2. DOELGROEP

 

Het Evangelie van Jezus Christus is voor alle mensen wereldwijd en aangezien we met God meewerken in zijn zendingswerk in deze wereld is de hele wereld onze doelgroep. Jezus Christus echter stelde reeds dat niet de gezonde mensen, maar juist de zieken behoefte hebben aan een dokter. Wij richten ons daarom allereerst op de meest behoeftige mensen in deze wereld. Mensen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden en door de meerderheid worden genegeerd, onderdrukt of gediscrimineerd. Op dit moment richten we ons specifiek op de zwakken in de Afrikaanse samenleving, jonge mensen die als heks worden vervolgd, mishandelde kinderen en op vluchtelingen en behoeftige migranten en asielzoekers wereldwijd.

 

3. SITUERING EN WERKGEBIED

 

Hoewel ons werkgebied, net als dat van God, de hele wereld is, richten wij ons speciaal op Afrika en dat met name Engels-sprekend Zuid-Oost Afrika waarbij de meeste activiteiten zich afspelen in Malawi. We ondersteunen echter ook initiatieven in Zimbabwe en Oeganda. Door middel van educatieve en academische publicaties, adviezen en lezingen adviseren en informeren we ook andere initiatiefnemers in vele landen in Afrika en wereldwijd.

 

4. ACCOMMODATIE

 

Ons hoofdkantoor is in Nederland en dat is de locatie waar vanuit de stichting wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur:

 

Leeuwenberg 2, 2641 MD, Pijnacker.

 

5. BESTUURSORGANISATIE

 

De stichting heeft een officieel stichtingsbestuur van drie personen, die de drie hoofdtaken vervullen, namelijk Erwin van der Meer – Voorzitter, Roel Brandsma – Secretaris en Peter Edelenbosch – Penningmeester. De voorzitter is tevens uitvoerend bestuurder/directeur van de stichting. Het bestuur heeft een mandaat verleend aan de vertegenwoordigers van de stichting in het buitenland. Op dit moment zijn dat Mevrouw Ann Furamera in het Verenigd Koninkrijk en Shingayi Munjanja in Malawi. Zij beslissen mee in het strategische beleid van de stichting tijdens bestuursvergaderingen. Het Nederlands bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks beleid.

 

Het is de taak van het bestuur om ten minste drie keer per jaar een vergadering bijeen te roepen. Deze verloopt gewoonlijk via Skype of conference call. De secretaris van het bestuur, of de door hem aangewezen persoon schrijft de notulen.

 

6. ACTIVITEITENBELEID

 

In 2014 richt het beleid van SAZ zich op 4 hoofdactiviteiten:

 

a. Het ondersteunen van projecten in Afrika.

b. Het informeren en bewust maken van christenen in Nederland met betrekking tot onze projecten in Afrika.

c. Het voeren van een wereldwijde informatie- en onderwijscampagne met betrekking tot de noden van de zwakste groepen in Afrika.

d. Het bevorderen van theologische reflectie op discipelschap en zending wereldwijd.

 

Deze vier speerpunten worden hieronder verder uitgewerkt:

 

a. Het ondersteunen van projecten in Afrika

 

De organisatie ondersteunt projecten in Afrika door zendingswerkers in Afrika in staat te stellen om in hun onderhoud te voorzien door middel van giften van derden via de stichting. De stichting kan naar vermogen bijdragen in het onderhoud van de werkers vanuit algemene giften en de reserves van de stichting. Begin 2013 is door het toenmalig bestuur afgesproken dat Shingayi en Sevana Munjanja tijdelijk een deel van hun onderhoud vanuit de reserves van de stichting zullen ontvangen, totdat zij voldoende sponsors hebben geworven en/of in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Deze regeling loopt af met een laatste bijdrage in maart 2013 en daarna enkel de voor hen bestemde giften.

 

De projecten in Malawi hebben 500,00 euro per maand nodig om goed te functioneren, maar kunnen het net aan doen met 400,00 euro per maand, het is het doel van SAZ om ten minste het minimum bedrag te werven. Deze fondsen zullen in hun geheel worden overgemaakt naar de plaatselijke partnerorganisaties in Afrika. De administratieve kosten van de stichting moeten uit algemene giften worden betaald. De stichting heeft geen mensen in dienst. De kosten voor toezicht op de uitvoering van de projecten worden betaald uit de algemene giften of reserves van de stichting.

 

b. Het informeren en bewustmaken van christenen in Nederland met betrekking tot onze projecten in Afrika

 

Het bewustmaken van christenen in Nederland gebeurt door middel van de nieuwsbrief en de website, maar ook door publicatie van artikelen in (internet) tijdschriften. Er zal in 2014 ook worden gekeken naar andere mogelijkheden, zoals presentaties in kerken, advertenties, direct mailing van kerken en interviews op radio en televisie. De kosten van deze activiteiten moeten uit de algemene giften of reserves komen van de stichting.

 

c. Het voeren van een wereldwijde informatie- en onderwijscampagne met betrekking tot de noden van de zwakste groepen in Afrika

 

De wereldwijde campagne tegen hekserijbeschuldigingen, mishandeling en uitbuiting van kinderen en andere zwakke groepen in Afrika zal worden gevoerd door middel van tenminste 1 uitgebreid (academisch) artikel in een internationaal blad en tenminste elk kwartaal een artikel op een internetsite en/of blog en minstens 1 keer per maand een klein artikel op onze Facebookpagina. Ook blijven we advies en bijdragen leveren aan/deelnemen aan campagnes van partnerorganisaties zoals Bethany Children’s Trust in het Verenigd Koninkrijk, Kyampisi Childcare Ministries in Oeganda en Stepping Stones Nigeria.  De kosten hiervan worden betaald uit de algemene giften.

 

d. Het bevorderen van theologische reflectie op discipelschap en zending wereldwijd

 

Dit zal voornamelijk gebeuren via het schrijven en/of doorgeven van relevante theologische blogspotartikelen maar ook via Facebook en artikelen in tijdschriften. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

 

7. FINANCIEEL BELEID

 

De voorlopige begroting voor 2014 is als volgt:

 

BEGROTING 2014

VERWACHTE INKOMSTEN

Giften

Giften algemeen                           € 3.000,00

Giften voor zendingswerkers     € 3.600,00

Giften voor projecten                   € 6.000,00

Uit reserve                                     € 5,000,00

VERWACHTE UITGAVEN

 

Projecten

Project mishandelde meisjes (CCC)                 € 3.600,00

Project rehabilitatie meisjes (BTG)                     € 1.200,00

Prediking, evangelisatie en discipelschap       € 1.200,00

Africa Outreach Foundation – zendingshuis     € 4.200,00

 

Personen

Ondersteuning Afrikaanse zendingswerkers     € 2.400,00

Nazorg en counseling zendingswerkers             € 1.200,00

 

Administratie

Fondswervingskosten                               € 500,00

Publicaties                                                   € 500,00

Bankkosten                                                  € 200,00

Communicatie                                             € 600,00

Onvoorziene uitgaven                                 € 600,00

Totaal inkomsten 2014                              € 17.600,00

Totaal uitgaven 2014                                  € 16.200,00

 

 

8. INVLOED VAN DE DOELGROEP

 

Er zijn twee Afrikaanse vertegenwoordigers van de stichting die mee beslissen over het beleid in de bestuursvergadering en die de doelgroep vertegenwoordigen.

 

9. BEOOGD EFFECT

 

Het beoogde effect van onze activiteiten in Afrika is dat mishandelde kinderen die bij onze projecten in Afrika worden opgevangen gerehabiliteerd worden, zodat zij als volwaardige en weerbare burgers deel kunnen nemen in het maatschappelijk verkeer. Ook beogen wij door middel van prediking, lezingen, persoonlijke begeleiding (discipelschap), publicaties en onderwijs meer bewustwording te creëren in Afrika en internationaal aangaande de rechten en noden van kinderen en andere zwakke groepen in de samenleving. Wij benaderen alles vanuit een algemeen christelijk oogpunt, zoals beschreven in de statuten. Ook beogen wij door middel van prediking, lezingen en publicaties de verdieping van het Evangelie in de vorm van (holistisch) discipelschap wereldwijd te bevorderen.

 

10. DOELEN OP LANGERE TERMIJN

 

In de komende 5 jaar hopen we onze reeds beschreven activiteiten in Afrika uit te breiden naar 5 landen, namelijk Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania en Oeganda en meer interactie en uitwisseling te bevorderen tussen christenen uit rijke landen en christenen uit arme landen, zodat ze elkaar kunnen helpen en bijstaan met de middelen die God aan hen heeft toevertrouwd. Dit willen we onder andere doen door middel van het opzetten van nieuwe projecten maar ook door middel van het uitzenden van vrijwilligers en het organiseren en faciliteren van korte zendingsreizen voor geïnteresseerden.